Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan uw privacy. In deze privacyverklaring laten we u weten hoe we met uw gegevens omgaan en welke rechten u heeft. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Deze privacyverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij eindverantwoordelijk zijn (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG)

In onze rol als dienstverlener voor onze opdrachtgevers kunnen wij ook betrokken zijn in de verwerking van persoonsgegevens waarvoor onze opdrachtgevers eindverantwoordelijke zijn. Wilt u weten hoe wij hierbij omgaan met uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Voor gerichte vragen verwijzen we u graag door naar de betreffende opdrachtgever.

Wie zijn wij?

Nétive (hierna ook wij of we), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als we het over Nétive hebben, dan hebben wij het over de juridische entiteit Nétive Holding B.V., en alle vennootschappen die hieronder vallen. Onderaan deze verklaring treft u de contactgegevens van Nétive aan.

Van wie verzamelen wij gegevens en waarvoor?

Wij verzamelen de gegevens van personen in de volgende categorieën:

  • Zakelijke relaties, waaronder medewerkers van huidige en potentiële opdrachtgevers, partners, leveranciers, en onderaannemers;
  • Onze medewerkers;
  • Sollicitanten;
  • Bezoekers van onze website en andere geïnteresseerden.

Zakelijke relaties:

Wij verzamelen uw persoonsgegevens indien u een contactpersoon bent bij tenminste één van onze zakelijke relaties. Wij doen dit voor de uitvoering van de overeengekomen samenwerking en/of dienstverlening, en om elkaar daarbij zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Medewerkers:

Als werkgever verzamelen wij de persoonsgegevens van onze medewerkers. Dit doen we voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, de wettelijke verplichtingen die daaruit voortvloeien, en voor de verdere bedrijfsvoering van onze organisatie.

Sollicitanten:

Heeft u gesolliciteerd op één van onze openstaande vacatures, of hebben wij u daarvoor benaderd, dan zullen wij, met uw toestemming, de verstrekte persoonsgegevens verzamelen. Dit doen we om te kunnen beoordelen of u de juiste persoon bent of kan zijn om de vacature in te vullen en om hierover contact me u te kunnen onderhouden.

Bezoekers van onze website:

Bent u bezoeker van onze websites en wilt u zich aanmelden voor een event en/of nieuwsbrief, of wilt u dat wij contact met u opnemen, dan kun u uw persoonsgegevens achterlaten.

Wij verzamelen uw gegevens om, indien u dit wenst, contact met u te kunnen onderhouden.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

De gegevens die wij van onze (potentiële) zakelijke relaties verwerken beperken zich tot naam, functie en (zakelijke) contactgegevens.

Bent u sollicitant, dan verwerken wij enkel de persoonsgegevens die benodigd zijn om te kunnen beoordelen of u de juiste persoon bent of kan zijn om de vacature in te vullen en om hierover contact mee te kunnen onderhouden. Denk hierbij aan:

NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, beschikbaarheid, cv, opleidingen en vaardigheden, diploma’s, certificaten, werkhistorie, motivatiebrief, mobiliteit, (loon)inschaling, referenties van vorige werkgevers, assessmentrapportage, (sollicitatie)gespreksaantekeningen en voortgangsrapportage van sollicitaties/bemiddeling.

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst leggen wij aanvullend nog de volgende gegevens vast:

Nationaliteit, BSN, kopie ID bewijs, visa, werkvergunningen, burgerlijke staat, naam partner, noodcontactgegevens, bankrekeningnummer, salaris(stroken), verklaring omtrent gedrag, geheimhoudingsverklaringen, nevenfuncties, uitkeringen, subsidies, premiekortingen, loonbeslagen, leaseauto, verzuimregistratie en overige gegevens die gerelateerd zijn aan een personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht verwerken wij de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam, KvK-nummer, bankrekeningnummer, vervaldatum ID-bewijs en documentnummer, BTW-nummer en verklaring omtrent gedrag.

Wij maken gebruik van Google Analytics om de prestaties van onze website bij te houden. Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google. Wij maken gebruik van IP-anonimisering en delen geen analytische gegevens met Google (wij hebben ons afgemeld voor alle functies voor het delen van gegevens die de privacy van gegevens kunnen belemmeren).

[matomo_opt_out]

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u of uw werkgever, omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, uw toestemming hebt gegeven óf omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (die in overeenstemming is met de doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken).

Met welke partijen delen we uw gegevens?

Wij kunnen (uw) persoonsgegevens delen met andere Nétive entiteiten, onze (potentiële) opdrachtgevers, onderaannemers die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Wij zullen dit alleen doen met uw toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of uw opdrachtgever en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of vonnis. Indien hier sprake van is, betreffen dit uiteraard enkel relevante gegevens. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Nétive blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan partijen buiten de EER?

Wij geven uw gegevens niet actief door aan externe partijen die buiten de EER gevestigd zijn. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de EER. Wij maken echter wel gebruik van een aantal applicaties waarvan de technische ondersteuning zich bevindt buiten de EER. Voor zover bij die technische ondersteuning persoonsgegevens zichtbaar zouden kunnen zijn, zijn de gegevens beschermd doordat wij alleen zaken doen met partijen die gecertificeerd zijn onder het EU-US Privacy Shield.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij hanteren naar gelang de situatie de volgende bewaartermijnen:

Als u een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij uw gegevens zolang u voor onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht op rust.

Na afloop van de genoemde bewaartermijn, na intrekking van uw toestemming of naar aanleiding van geslaagd verzoek tot verwijdering van uw gegevens, verwijderen wij uw persoonsgegevens uit onze systemen.

Als u solliciteert op één van onze openstaande vacatures, of wij u hiervoor benaderen en u gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij uw gegevens niet langer dan 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure. Eventueel, met uw toestemming, bewaren wij uw gegevens voor mogelijke toekomstige vacatures. Dit doen we niet langer dan 1 jaar tenzij u hier wederom toestemming voor geeft. Uiteraard kunt u deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

Als u voor ons werkt of hebt gewerkt bewaren wij uw gegevens maximaal 2, 5 of 7 jaren afhankelijk of en zo ja welke wettelijke bewaartermijn er van toepassing is, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nétive, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@netive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt uw gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Gegevens website bezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren.
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken op onze websites functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met verwerkers en externe partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken zijn wij eveneens overeengekomen dat zij de persoonsgegevens optimaal moeten beveiligen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@netive.nl.

Melding data incident

Indien u het vermoeden hebt dat er sprake is van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij u dit direct te melden via info@netive.nl.

Wijzigingen

Indien noodzakelijk kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. De meest actuele verklaring staat op onze website. De tekst is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Voor vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kunt u per post of per e-mail contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Nétive VMS B.V.

Patrijsweg 102

2289 EZ Rijswijk

+31 (0)15 2511840

info@netive.nl